Walne spotkanie członków Klubu

  • Autor: admin
  • 03/04/2019
  • Możliwość komentowania Walne spotkanie członków Klubu została wyłączona

W ubiegły piątek (29 marca 2019 roku) członkowie naszego Klubu spotkali się na corocznym Walnym. Spotkanie otworzył Prezes Zbigniew Kaczor, wybrano na przewodniczącego zebrania Włodzimierza Sendrowicza, a na protokolanta Barbarę Wilinską.

Po sporządzeniu listy obecności, stwierdzono obecność 23 członków Klubu co wystarczyło do stwierdzenia ważności Walnego Zgromadzenia, następnie jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Prezes Zbigniew Kaczor przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok. Przypomniał ubiegłoroczne spotkania oraz wspomniał o odbytych spotkaniach Zarządu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Popiół przedstawił krótko sprawozdanie z działalności Komisji. Jednogłośnie przyjęto uchwały: – dot. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, – dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r. oraz – dot. sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.

Po krótkiej debacie podjęto jednogłośnie uchwały dotyczące zmian w Statucie Klubu: – dot. Wykreślenia ze Statutu Rodziału VI Komisja Etyki oraz zmiany w Statucie w paragrafie 14 pkt 7 dodano podpunkt C o brzmieniu: Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu członka z listy członków jeśli członek zalega ze zapłatą składek członkowskich powyżej 2 lat.

Wiceprezes Klubu Waldemar Ślebioda zaproponował chęć odkupienia logo akcji Wspieramy Twoje Marzenia”, wywiązała się dyskusja w tym temacie, większość członków była za odsprzedaniem loga.

Jako następny zabrał głos Prezes Zbigniew Kaczor i przedstawił plan spotkań na rok 2019. Ustalono już termin spotkania Wigilijnego na 6 grudnia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, mieliśmy okazję pierwszy raz skosztować specjałów Restauracji Prowincja, dziękujemy Pani Marcie za wspaniałą kolację. Po zakończeniu obrad był czas na wymianę poglądów i rozmowy w kuluarach.

2 3 4 1a

Kategorie: Życie klubu

Komentarze są wyłączone.